335 MAXI S

Karta techniczna oraz karta bezpieczeństwa produktu do- stępne są na stronie interne- towej www.laticrete.eu. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY: podłoże musi być płaskie, wolne od luźnych cząstek, czyste i dosta- tecznie suche. Podłoża gipsowe i jastrychy anhydrytowe muszą być idealnie suche i zagruntowane pro- duktem PRIMER PLUS.

  • PRZYGOTOWANIE MIESZANKI:
    • Wsypać 25 kg worek produktu 335 MAXI S do wiadra zawierającego ok. 8 litrów wody w celu uzyska- nia konsystencji tiksotropowej

    • Lub 9,5-10 L czystej wody w celu uzyskania kleju półpłynnego i mieszać do uzyskania homogenicznej masy bez grudek.

Pozostawić na 2 minuty i wymies- zać ponownie. Można teraz na- kładać masę. WARUNKI PRZE- CHOWYWANIA: produkt należy przechowywać w oryginalnych, zamkniętych i nienaruszonych opakowaniach, w chłodnym i su- chym miejscu; OKRES PRZY- DATNOŚCI: 12 miesięcy od daty podanej na opakowaniu (miesiąc produkcji wskazany jest przez dwie pierwsze cyfry, natomiast rok przez trzecią cyfrę numeru partii).

Czy potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas. Z przyjemnością prześlemy Ci wszystkie potrzebne informacje.

335 MAXI S

Pobierz

Tutaj możesz znaleźć dokumentację, która pozwoli Ci zapoznać się ze wszystkimi szczegółami

Czy potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas. Z przyjemnością prześlemy Ci wszystkie potrzebne informacje.